Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL)

Organisation
Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL)
2, avenue de l’Université
4365 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

D'Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) vertrëtt haut iwwer 40 Studentencercelen, déi duerch ganz Europa verdeelt sinn. Dëst mëscht d'ACEL zum Représentant vun méi wéi 10.000 Studenten an ass domadder de gréissten an wichtegsten Studentevertrieder zu Lëtzebuerg.

Type:
autres organisations
Statut:
ASBL
Champ d’action :
international
Personne de contact:
Comité de l´ACEL
T.
+352 691 42 05 38
south

News

NEW NEW NEW NEW !! De "Guide du Futur Diplômé" [...]

NEW NEW NEW NEW !! De "Guide du Futur Diplômé" ass ab elo gratis fir dech ze kréien! Du wells méi gewuer ginn? http://acel.lu/publications
1

v.1.1