Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Grupp Jang de Blannen Luxembourg/Belair

Organisation
Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Grupp Jang de Blannen Luxembourg/Belair
110, av. Gaston Diderich
1420 Luxembourg
Luxembourg

Type:
organisation guides et scouts
Statut:
ASBL
Champ d’action :
local
Affiliation à une fédération ou entente:
Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Affiliation à une fédération ou entente:
Personne de contact:
Nicolas Back / Sophie Hamelle / Jean Fischbach
T.
+352 621 524 161
center

News

Häerzlech Wëllkomm um Site vun de Belairer Guiden a Scouten!
1939 sin um Belair zwou Gruppen entstaanen, ee fir Jongen (d’Scouten) an een fier d’Meedercher (d’Guiden). [2014: 75. Jubiläum] No enger kuerzer Ennerbriechung während dem 2te Weltkriech, hun dës Gruppen weider fonktionnéiert ënnert den Nimm Prince Henri fir d’Scouten a Jeanne d’Arc fir d’Guiden....
Eisen Home / Notre home 110, avenue Gaston Diderich L-1420 Lëtzebuerg   contact grupp@belair.lgs.lu   Gruppechefs: François Benoy, tel 691 447 554 Charel Fischbach, tel 621 77 22 29
1
2
3
4

v.1.1